top of page
  • Снимка на автораJolly's Class

"A/An" - двете най-кратки и най-забравяни думи в английския език или просто - неопределителният член

Актуализирано: 15.04.2020 г.

Неопределителният член - а.к.а. "a/an", в английския език е трънчето в окото на всеки курсист. Той е така нареченото "вечно присъствие", но хората често го забравят. Днес решихме да обърнем внимание на правилата, употребата и изключенията, свързани с него.

Неопределенителният член се използва винаги пред съществителните имена в единствено число, когато се споменават за първи път в разговор и са неопределени( неспецифични).

Както и друг път сме споменавали, английският език "обича" благозвучието и много от правилата се основават на това твърдение.

Неопределителните членове са така известните - "а" и "an".

Използваме "а" ВИНАГИ преди съшествителни, започващи със съгласна:

a table

a story

Използваме "an" ВИНАГИ преди съществителни, започващи с гласна ( тъй като "а" не би се чуло, гласната в началото на думата се отделя от звука "ъ" със съгласната "н"):

an orange

an apple

an improvement

an envelop

Съществува обаче и буквата "u", която има двойнствен характер!

Когато се чете като "ъ" е гласна: an umbrella

Когато се чете като "ю" е съгласна: a university

Когато преди съществителното има прилагателно, съобразяваме употребата на "a/an" според първата буква на прилагателното!

an interesting book

a crazy idea

"A/an" се използват преди професии, националности като нарицателни, когато искаме да заменим думата "оne", както и в определени изрази като - such a/an, what a/an когато след тях има съществителни името в единствено число.

He is such a good guy!

What an amazing day!

Can I have a kilo of apples, please? = Can I have one kilo of apples, please?

She is an engineer.

В случаите на множествено число и неброими съществителни НЕ използваме неопределнителния член.

Когато обектът/предметът са вече определени, познати и на двете страни в разговор - използваме определителния член - "the", на когото ще обърнем внимание в следващата ни статия!

Надяваме се да сме били полезни и практични и да продължавате да четете любознателно нашия блог!

171 преглеждания0 коментара

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page